Ochrona danych osobowych

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie. Grupa THIMM (zwana dalej THIMM) niezwykle poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej THIMM, za którą jest odpowiedzialna spółka THIMM Group GmbH + Co. KG wymieniona w stopce redakcyjnej.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, aktywność. Podjęliśmy obszerne techniczne i operacyjne środki zabezpieczające, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

1    Administrator danych osobowych
Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 188, Polska
Tel.: +48 327 933 300
E-mail: sekretariat@top-packaging.pl

2    Kontakt z inspektorem ochrony danych
Nasz inspektor ochrony danych, Agnieszka Prońska, osiągalny jest pod adresem e-mail IOD@top-packaging.pl lub naszym adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych“.

3    Państwa prawa
Posiadają Państwo wobec nas wymienione poniżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek. Wniosek dostępny po kliknięciu w link Zgłoszenie realizacji praw z zakresu ochrony danych osobowych.

3.1    Prawa ogólne
Mają Państwo prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody ze skutkiem na przyszłość.

3.2    Prawa w razie prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku Państwa sprzeciwu nie przetwarzamy już Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.3    Prawa podczas marketingu bezpośredniego
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

3.4    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na podstawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

4    Zbieranie danych osobowych podczas przeglądania strony internetowej
Podczas przeglądania strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, gdy się Państwo nie rejestrują ani nie przekazują informacji w inny sposób, zbieramy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę do naszego serwera. Jeżeli chcą Państwo przejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby zaprezentować Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo. Postawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO:

Adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do GMT, treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod odpowiedzi HTTP, przesłana ilość danych, strona internetowa, z której przyszło żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego powierzchnia, język i wersja programu przeglądarki.

Ponadto dane są usuwane po dokonaniu oceny statystycznej i wykorzystywane wyłącznie do podniesienia atrakcyjności, ulepszenia treści i funkcji naszych stron internetowych.

5    Kontakt mailowy lub formularz kontaktowy
W przypadku nawiązania z nami kontaktu mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego przekazane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie nazwisko, numer telefonu i adres) są przez nas zapisywane, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Kiedy na formularzu kontaktowym pytamy o informacje, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu, zawsze oznaczamy je jako informacje opcjonalne. Dane te służą skonkretyzowaniu oraz lepszej realizacji Państwa zapytania. Przekazanie tych informacji następuje wyłącznie na zasadzie dobrowolności i za Państwa zgodą, art. 6 ust. 1 a RODO. Jeżeli chodzi o dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), zgadzają się Państwo ponadto, że ewentualnie skontaktujemy się z Państwem, korzystając z tych danych, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Zgodę tę mogą Państwo oczywiście w każdej chwili cofnąć na przyszłość. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail sekretariat@top-packaging.pl.

Usuniemy związane z tym dane, gdy ich zapisywanie nie będzie już konieczne, a w razie ustawowego obowiązku ich przechowywania ograniczymy ich przetwarzanie.

6    Newsletter i rozdzielnik prasowy
6.1    Informacje ogólne
Za Państwa zgodą udzieloną zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera i/lub do rozdzielnika prasowego, za pomocą których informujemy o naszych aktualnych ofertach, seminariach, względnie doniesieniach prasowych.
Podczas rejestracji do naszego newslettera lub rozdzielnika prasowego wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu wiadomość na podany adres e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter.

Ponadto zapisujemy użyte każdorazowo adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest wykazanie Państwa zgłoszenia i ewentualne wyjaśnienie potencjalnego nadużycia Państwa danych osobowych.

Aby otrzymywać newsletter, należy obligatoryjnie podać tytuł, nazwisko i adres e-mail. Po potwierdzeniu zapiszemy te dane celem przesyłania newslettera, zwracając się do Państwa osobiście. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a RODO.

Aby korzystać z rozdzielnika prasowego, należy obligatoryjnie podać tytuł, nazwisko, adres e-mail, medium/redakcję oraz służbowy numer telefonu.

Państwa zgodę na otrzymywanie newslettera lub udział w rozdzielniku prasowym mogą Państwo w każdej chwili cofnąć i wypisać się z newslettera lub rozdzielnika prasowego. Swoją zgodę mogą Państwo cofnąć, klikając na link udostępniony w każdej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość na adres sekretariat@top-packaging.pl.

7    Udział w konkursach
Jeżeli biorą Państwo udział w konkursach, zbieramy Państwa dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Zwykle obejmuje to indywidualne zgłoszenie konkursowe (np. komentarz lub zdjęcie), nazwisko i dane kontaktowe. Zdarza się, że przekazujemy Państwa dane naszym partnerom konkursowym, np. aby przesłać Państwu nagrodę. Sposób przetwarzania i przekazywania danych może się różnić w zależności od konkursu, dlatego są one konkretnie opisane w warunkach udziału w konkursie. Udział w konkursie oraz związane z tym zbieranie danych jest oczywiście dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO. Państwa dane zostają usunięte po zakończeniu konkursu.

8    Praca
Mogą Państwo aplikować drogą elektroniczną, szczególnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy internetowych. Państwa dane będą przez nas wykorzystywane oczywiście wyłącznie do przetwarzania Państwa aplikacji i nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim. Proszę uwzględnić, że przesłane niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są zabezpieczone przed dostępem.

Mogą Państwo aplikować do nas również za pośrednictwem naszego portalu aplikacyjnego online. Państwa aplikacja online przesyłana jest za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia bezpośrednio do naszego działu personalnego i oczywiście traktowana poufnie. Państwa dane będą przez nas wykorzystywane oczywiście wyłącznie do przetwarzania Państwa aplikacji i nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach procedury rekrutacyjnej znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych naszego portalu aplikacyjnego.

Jeżeli aplikowali Państwo na określone stanowisko, a ono jest już zajęte lub uznamy, że będą Państwo odpowiednimi lub nawet lepszymi kandydatami na inne stanowisko, chętnie przekażemy Państwa aplikację w obrębie naszej firmy. Proszę nas powiadomić, jeżeli nie zgadzają się Państwo na takie przekazanie aplikacji.

Państwa dane osobowe zostaną po zakończeniu rekrutacji natychmiast względnie po upływie maksymalnie 6 miesięcy usunięte, jeżeli nie udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie Państwa danych lub doszło do zawarcia umowy. Postawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f RODO oraz § 26 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych.

9    Zastosowanie wtyczek social media
Ta strona internetowa wykorzystuje następujące wtyczki social media:

  • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
  • XING (operator: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy)
  • LinkedIn (operator: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Wtyczki te standardowo zbierają Państwa dane i przesyłają je do serwera danego operatora. Aby chronić Państwa prywatność, podjęliśmy środki techniczne gwarantujące, że Państwa dane nie mogą być zbierane bez Państwa zgody przez operatora danej wtyczki. Podczas przeglądania strony, przez którą wtyczki są wykorzystywane, są one z początku nieaktywne. Dopiero po kliknięciu na dany symbol wtyczki zostają aktywowane. Tym samym udzielają Państwo zgody na przekazywanie danych konkretnemu operatorowi. Podstawą prawną wykorzystywania wtyczek jest art. 6 ust. 1 a i f RODO.

Po aktywowaniu wtyczek zbierają one również dane osobowe takie jak adres IP i przesyłają je do serwera danego operatora, gdzie są zapisywane. Ponadto aktywne wtyczki social media podczas przeglądania danej strony internetowej dodają plik cookie z wyraźnym oznaczeniem. W ten sposób operatorzy wtyczki mogą także tworzyć profile dotyczące Państwa aktywności. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie są Państwo członkiem serwisu społecznościowego należącego do danego operatora. Jeżeli są Państwo członkiem serwisu społecznościowego należącego do danego operatora i podczas przeglądania tej strony internetowej są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, Państwa dane i informacje o Państwa odwiedzinach na tej stronie internetowej mogą zostać powiązane z Państwa profilem w serwisie społecznościowym. Nie mamy wpływu na dokładny zakres danych zebranych od Państwa przez danego operatora. Dalsze informacje dotyczące zakresu, rodzaju i celu przetwarzania danych oraz praw i możliwości ustawień chroniących Państwa prywatność znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych operatora danego serwisu społecznościowego. Można je znaleźć pod następującymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

10    Wykorzystanie plików cookie:
Podczas przeglądania naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa dysku twardym w sposób przyporządkowany do Państwa przeglądarki i za pośrednictwem których jednostka dodająca plik cookie otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą realizować żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do tego, by oferta internetowa stała się bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie objaśniono poniżej:

10.1    Pliki cookie transient
Pliki te są automatycznie usuwane, gdy zamkniesz przeglądarkę. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania twojej przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany podczas powrotu na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie zostają usunięte, gdy się Państwo wylogują lub zamkną przeglądarkę.

10.2    Pliki cookie persistent
Te pliki są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

10.3    Pliki cookie Flash
Wykorzystywane pliki cookie Flash nie są zbierane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Ponadto wykorzystujemy obiekty storage HTML5 zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują niezbędne dane niezależnie od używanej przez Państwa przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików cookie Flash, muszą Państwo zainstalować stosowne rozszerzenie, np. „Better Privacy“ dla przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome. Mogą Państwo zapobiec korzystaniu z obiektów storage HTML5, ustawiając w swojej przeglądarce tryb prywatny. Ponadto polecamy regularnie usuwać ręcznie swoje pliki cookie oraz historię przeglądarki.

10.4    Zapobieganie plikom cookie
Mogą Państwo skonfigurować ustawienie przeglądarki wedle swoich życzeń, np. odmówić przyjmowania plików cookie od podmiotów zewnętrznych lub innych. Proszę uwzględnić, że ewentualnie nie będą Państwo wtedy mogli wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej.

10.5    Podstawy prawne i czas trwania zapisu
Podstawy prawne możliwego przetwarzania danych osobowych i jego czasu trwania różnią się i opisano je poniżej.

11    Analiza stron internetowych
W celu analizy i optymalizacji naszych stron internetowych wykorzystujemy różne opisane poniżej usługi. Dzięki temu możemy np. analizować, ilu użytkowników przegląda naszą stronę internetową, jakie informacje są najpopularniejsze czy też w jaki sposób użytkownicy znajdują ofertę. Zbieramy między innymi informacje o tym, z jakiej strony internetowej użytkownik przeszedł na inną (tzw. strona odsyłająca), które podstrony są odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. To pomaga nam kształtować naszą ofertę w sposób przyjazny dla użytkownika oraz ją ulepszać. Zebrane dane nie służą do osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników. Dane zbierane są anonimowo lub najwyżej pseudonimowo. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO.

11.1    Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy udostępniane przez Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jego użytkowanie obejmuje standard Universal Analytics. Dzięki temu możliwe jest przyporządkowywanie danych, sesji i interakcji za pośrednictwem kilku urządzeń do pseudonimowego identyfikatora użytkownika i analizowanie w ten sposób aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie umożliwiające analizę Państwa korzystania ze strony internetowej. Informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej uzyskane za pomocą pliku cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest przez Google łączony z innymi danymi. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji, aby ocenić Państwa korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej oraz aby wykonywać dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu wobec operatora strony internetowej. W tych celach mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną dla zastosowania Google Analytics jest § 15 ust. 3 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych –TMG – wzgl. art. 6 ust. 1 f RODO. Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies, rozpoznaniem użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorem wyświetlania reklam są automatycznie usuwane po upływie 26 miesięcy. Usunięcie danych, których czas przechowywania osiągnięto, następuje automatycznie raz miesiącu. Dalsze informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych znajdą Państwo na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia programu przeglądarki; proszę uwzględnić, że ewentualnie nie będą Państwo wtedy mogli w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych wywołanych przez pliki cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google oraz ich przetwarzaniu przez Google, ściągając i instalując https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookie opt-out zapobiegają zbieraniu Państwa danych podczas przeglądana tej strony internetowej w przyszłości. Aby zapobiec zbieraniu danych przez Universal Analytics za pośrednictwem różnych urządzeń, należy wykonać opt-out na wszystkich wykorzystywanych systemach. Gdy klikną Państwo tutaj, plik cookie opt-out zostaje dodany.

12    Reklama
Wykorzystujemy pliki cookie do celów marketingowych, aby lepiej trafić w zainteresowania naszych użytkowników. Dodatkowo korzystamy z plików cookie, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wyłączania reklam oraz mierzyć efektywność naszych reklam. Informacjami tymi można dzielić się z osobami trzecimi, jak np. sieci reklamowe. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a i f RODO. Dla celów realizowanych za pomocą przetwarzania danych istnieje prawnie uzasadniony interes marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w takich celach reklamowych. W tym celu udostępniamy Państwu następująco możliwości opt-outu poszczególnych usług. Alternatywnie można w ustawieniach przeglądarki zapobiec tworzeniu plików cookie.

12.1    DoubleClick
Korzystamy z DoubleClick, usługi oferowanej przez Google Inc. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać reklamy dostosowane do użytkownika. Pliki cookie rozpoznają, które reklamy już się pojawiły w Państwa przeglądarce i czy odwiedzili Państwo jakąś stronę internetową za pośrednictwem reklamy. Pliki cookie nie zbierają przy tym danych osobowych i nie można ich też z takimi wiązać.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać reklam dostosowanych do użytkownika, mogą Państwo je dezaktywować za pomocą ustawień wyświetlania Google. Dalsze informacje o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje pliki cookie, mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google.

13    Udostępnianie danych
Udostępnianie Państwa danych osobom trzecim zasadniczo się nie odbywa, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji stosunku umownego, lub wcześniej udzielili Państwo wyraźnej zgody na przekazanie swoich danych.

Dostawcy zewnętrzni lub partnerzy biznesowi, jak np. dostawcy płatności internetowych bądź przesyłek, otrzymują Państwa dane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji Państwa zamówienia. W takich przypadkach zakres udostępnianych danych ogranicza się jednak do niezbędnego minimum. Jeżeli nasi poddostawcy mają styczność z Państwa danymi osobowymi, w ramach realizacji zlecenia upewnimy się zgodnie z art. 28 RODO, aby w tej samej mierze przestrzegali oni przepisów z zakresu ochrony danych. Proszę zwrócić także uwagę na informacje o polityce prywatności udzielna przez poszczególnych dostawców. Za treści usług obcych odpowiedzialny jest dany dostawca, przy czym w rozsądnej mierze kontrolujemy przestrzeganie przez nich wymogów ustawowych.

14    Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy obszerne techniczne i operacyjne środki zabezpieczające, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.


Stan z maja 2018

‎Ładuję...
Ta strona używa plików Cookie, aby zagwarantować Państwu najlepsze możliwe usługi. Odwiedzając www.top-packaging.pl wyrażają Państwo zgodę na Wykorzystanie plików Cookies.